Mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes jeb cookies, lai nodrošinātu Jums ērtāku un drošāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrišanu jebkurā laikā var atsauk

Lietošanas noteikumi


Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Pircēju un Sabiedrību saistībā ar Interneta veikalā www.mbhveikals.lv iegādātajām Precēm un to piegādi. Noteikumi uzskatāmi arī par distances līgumu starp Pircēju un Sabiedrību.

Pircēja reģistrēšanās Interneta veikalā un/vai pirkumu izdarīšana apliecina Pircēja piekrišanu Noteikumiem.

Pircējam ir aizliegts izpaust trešajām personām Pircēja Interneta veikala piekļuves datus. Pircējs ir informēts un piekrīt, ka visas darbības, kas veiktas Interneta veikalā, izmantojot Pircēja piekļuves datus, ir saistošas Pircējam un tiks uzskatītas par Pircēja veiktām.

Pircējam ir pienākums norādīt un ievadīt patiesus un pilnīgus savus datus, kontaktinformāciju un maksāšanas līdzekļus.

 

Preču kvalitāte un garantija

Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par kvalitātes un drošuma saglabāšanu.

Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas iepazīties ar Preču marķējumu un/vai uz Preces iepakojuma norādīto informāciju, un/vai lietošanas instrukciju.

Garantija ir attiecināma tikai uz Pircējiem, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).

Ja patērētājs neievēro kādu no ražotāja vai izplatītāja norādēm, tad tas zaudē iespēju izmantot atteikuma tiesības un/vai izvirzīt prasījumus saistībā ar Preču garantiju.

Piesakot ražotājam vai Sabiedrībai prasījumu par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

Patērētājam ir tiesības pieteikt prasījumu Sabiedrībai par Preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu sabiedrībai divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad patērētājs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

Garantija nav attiecināma, ja Preces bojājumi radušies paša patērētāja vainas dēļ un/vai Precei ir dabisks nolietojums, un/vai Prece izmantota neparedzētiem mērķiem, un/vai Prece bojāta ārēju apstākļu iedarbības rezultātā, un/vai Prece ir neatbilstoši vai nepareizi uzglabāta.

 

Preču atgriešana un naudas atmaksa

Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie Pircēji, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību). Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no Preces (Preču daļas) saņemšanas dienas (paziņojot par to Sabiedrībai).

Lai patērētājs izmantotu atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un sākotnējā izskatā (nebojātām etiķetēm, aizsardzības plēvēm, iepakojumam utt.). Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama tikai tiktāl, cik to būtu iespējams izdarīt veikalā, pretējā gadījumā atteikuma tiesības nebūs iespējamas.

Atteikuma tiesības nav izmantojamas gadījumos, kad to paredz normatīvie akti, tai skaitā, bet ne tikai, kad Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš (piemēram barībai un papildbarībai) vai patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, barību, papildbarību, šampūnus, smēres, šķidrumus, aerosolus, tabletes). 

Ja patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tad viņam ir jānosūta Sabiedrībai aizpildīta atteikuma tiesību veidlapa vai e-pasts uz info@mbhveikals.lv, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, patērētāja kontaktinformāciju, iegādātās Preces nosaukumu, Preces pirkuma maksu un piegādes izdevumus, patērētāja bankas konta numuru, paziņojumu par atkāpšanos no Preces pirkuma līguma. Patērētājam ir pienākums arī pievienot pirkumu apliecinošu dokumentu.

Patērētājam ir pienākums 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas nogādāt Preci Sabiedrībai (ja patērētājs ir saņēmis Preci). Sabiedrībai ir tiesības neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par Preci, kamēr patērētājs nav nogādājis Preci Sabiedrībai. Ja patērētājs neievēro šajā punktā noteikto Preču atpakaļ atdošanas termiņu, tad atteikuma tiesības tiek zaudētas.

Preci vēlams atdot ar visu (nebojātu) iepakojumu. Preces atdošana ir jāveic ar pasta sūtījumu vai piegādi uz Sabiedrības norādīto adresi, un atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz patērētājs.

Atteikuma gadījumā Sabiedrība veic samaksātās naudas atmaksu par Preci ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu, Preces un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas. Sabiedrība neatmaksā izdevumus (to daļu) par Preču piegādi, kas ir lielākas par standarta lētāko saņemšanas veidu.

 

Strīdu risināšana

Sūdzību par pakalpojumiem lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi – info@mbhveikals.lv , vai nosūtot uz adresi: Kalnciema iela 19, Rīga, LV-1046. Sūdzība tiks izkatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

- iesnieguma iesniegšanas datumu;

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Saskaņā ar Regulu Nr. 524/2013 ir izveidota platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē, un Jums ir tiesības to izmantot strīda risināšanai ar SIA Mazo brāļu hospitālis - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Noteikumos lietotās definīcijas:
Interneta veikals – Sabiedrības uzturēta interneta vietne www.mbheveikals.lv, kurā iespējams iegādāties Preces;
Noteikumi – šie Interneta veikala lietošanas noteikumi;
Pircējs –  juridiskā persona vai pilngadīga fiziskā persona, kas vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Preci(-es);
Preces – jebkuras preces, kas Interneta veikalā tiek piedāvātās un ko Pircējs var pasūtīt un iegādāties;
Sabiedrība – SIA Mazo brāļu hospitālis, reģ. Nr. 50003315271, Kalnciema iela 19, Rīga, LV-1046