Mēs novērtējam jūsu privātumu!

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu e-veikala un statistikas datus, kas palīdzēs mums sniegt jums labāko pieredzi mūsu e-veikalā un mājas lapā. Jūs varat uzzināt vairāk mūsu Privātuma politikā. Ja vēlaties, varat veikt izmaiņas un atteikties no analītikas sīkdatņu izmantošanas, taču bez tehniskajām sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt mājaslapas korektu darbību.

Piegāde


Informācija par Precēm un to cenu ir norādīta Interneta veikalā pie attiecīgās Preces. Preču un piegādes cenas ir spēkā Preces pasūtīšanas brīdī. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta veikalā norādītās cenas pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas neattiecas uz jau veiktajiem un apmaksātajiem pasūtījumiem.

Cenas ir norādītas eiro (EUR) un ietver pievienotās vērtības nodokli (PVN). Piegādes izmaksas ir norādītas atsevišķi no Preces cenas.

Pircējs Interneta veikalā vispirms veic Preču pasūtījumu, kas tiek ievietots pirkumu grozā. Pircējam ir iespēja turpināt izvēlēties citas Preces pirms pasūtījuma veikšanas.

Pasūtījuma veikšanas brīdī Pircējam ir jāizvēlas/jānorāda Preču saņemšanas veids un adrese.

Pircējam samaksa par Precēm un tās piegādi ir jāveic vienā no Interneta veikalā norādītajiem norēķinu veidiem.

Pēc tam, kad Sabiedrība būs saņēmusi visu maksu par Precēm un tās piegādi, Sabiedrība nogādās pasūtīto Preci uz Pircēja norādīto saņemšanas vietu. Pircējam ir saistoši izvēlētā Preču piegādātāja noteikumi (piemēram, darba laiks un laiks, kurā prece ir jāizņem utt.). No izvēlētā piegādes veida ir atkarīga maksa par piegādi un piegādes termiņš.

Preču pasūtījums ir uzskatāms par veiktu, un tas kļūst saistošs Pircējam un Sabiedrībai brīdī, kad Sabiedrība ir saņēmusi maksu par Precēm un to piegādi. 

Sabiedrība pēc pasūtījuma saņemšanas nosūtīs apstiprinājumu par pasūtījumu uz Pircēja norādīto e-pastu.

Pircējam ir tiesības Interneta veikalā reģistrēt savu maksājuma karti, kas ir derīga pirkumiem internetā, lai ērtāk varētu veikt turpmākos pirkumus. Pircējs piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības ieturēt no maksājumu kartes, kuru Pircējs reģistrējis Interneta veikalā, maksu par Precēm un to piegādi.

Izdarot maksājumus un/vai reģistrējot maksājumu karti, Pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības lietot attiecīgo karti un veikt norēķinus ar to.

 

 

Preču piegādes noteikumi

Piegādes laiks var būt no 2-6 darba dienām. 
Pircējs Interneta veikalā vispirms veic Preču pasūtījumu, kas tiek ievietots pirkumu grozā. Pircējam ir iespēja turpināt izvēlēties citas Preces, pirms pasūtījuma veikšanas.
Pasūtījuma veikšanas brīdī Pircējam ir jāizvēlas/jānorāda Preču saņemšanas veids un adrese.
Pircējam samaksa par Precēm un tās piegādi ir jāveic vienā no Interneta veikalā norādītajiem norēķinu veidiem.
Kad Sabiedrība būs saņēmusi visu maksu par Precēm un tās piegādi, Sabiedrība nogādās pasūtīto Preci uz Pircēja norādīto saņemšanas vietu. 
Preču piegādātāja noteikumi (piemēram, darba laiks un laiks, kurā prece ir jāizņem utt.). No izvēlētā piegādes veida ir atkarīga maksa par piegādi un piegādes termiņš.
Preču pasūtījums ir uzskatāms par veiktu, un tas kļūst saistošs Pircējam un Sabiedrībai brīdī, kad Sabiedrība ir saņēmusi maksu par Precēm un to piegādi. 
Sabiedrība pēc pasūtījuma saņemšanas nosūtīs apstiprinājumu par pasūtījumu uz Pircēja norādīto e-pastu.
Pircējam ir tiesības Interneta veikalā reģistrēt savu maksājuma karti, kas ir derīga pirkumiem internetā, lai ērtāk varētu veikt turpmākos pirkumus. Pircējs piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības ieturēt no maksājumu kartes, ko Pircējs reģistrējis Interneta veikalā, maksu par Precēm un piegādi.
Izdarot maksājumus un/vai reģistrējot maksājumu karti, Pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības lietot attiecīgo karti un veikt norēķinus ar to.

Par Preču piegādi var tikt paredzēta maksa, kas atkarīga no izvēlētā piegādes veida un saņemšanas vieta. Preču piegāde tiek nodrošināta tikai Latvijas Republikas teritorijā. Piegādes maksa, ja tāda paredzēta, tiek norādīta Preces pasūtīšanas brīdī (pēc piegādes vietas izvēles).
Preču piegāde notiek tikai pēc pilnīgas samaksas veikšanas par Precēm un to piegādi.
Pircējam ir pienākums norādīt precīzu un pilnīgu informācija par piegādes vietu (t.sk., durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.). Pārdevējs un kurjers nav atbildīgs par piegādes neizpildi vai kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.
Pircējs nevar mainīt Preču piegādes adresi pēc tam, kad Preču pasūtījums ir apstiprināts.
Pircējam ir pienākums pirms preces pieņemšanas pārbaudīt, vai Preču iepakojums nav bojāts. Ja tiek konstatēts iepakojuma bojājums vai citas neatbilstības, tad Pircējam tas ir jānorāda piegādes dokumentā un jāpaziņo par to Sabiedrībai.
Ja Sabiedrība nevar nodrošināt Pircēju ar pasūtīto Preci, tad Sabiedrībai ir tiesības ar Pircēja piekrišanu piegādāt Pircējam citu Preci par ekvivalentu cenu, pretējā gadījumā Pircējam tiek atmaksāta samaksātā nauda par nepiegādāto Preci.
Sabiedrībai ir tiesības nepiegādāt Preces, ja Pircējs nav veicis pilnu samaksu par Precēm un/vai to piegādi. Preču piegāde pirms samaksas veikšanas neatbrīvo Pircēju no samaksas pienākuma.
Ja Pircējs nav sastopams norādītajā adresē, kādu tas norādījis, vai Pircējs nav sastopams laikā, par ko tam tika paziņots, vai Pircējs neierodas izņemt Preces tam paziņotajā laikā un/vai vietā, tad Sabiedrība un kurjers nav atbildīgs par Preču nesaņemšanu, neizņemšanu un/vai saņemšanas kavēšanu, turklāt šādā gadījumā Pircējam netiek atdota samaksātā nauda par Precēm un to piegādi. Ja Pircējs vēlas atkārtotu piegādi, tad tas tiek nodrošināts par papildu maksu saskaņā ar Interneta veikalā norādīto cenrādi.
Sabiedrība nav atbildīga par Pircēja izvēlētā kurjera un/vai ar piegādi saistīto pakalpojumu kavēšanos un/vai neprecizitāti.
Preču rezervācijas gadījumā nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, jo Preces pirkums tiek izdarīts veikalā un Pircējam ir tiesības iepazīties ar izvēlēto Preci un tās īpašībām klātienē pirms pirkuma izdarīšanas un samaksas veikšanas.

 


Preču kvalitāte un garantija

Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.
Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par kvalitātes un drošuma saglabāšanu.
Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas iepazīties ar Preču marķējumu un/vai uz Preces iepakojuma norādīto informāciju, un/vai lietošanas instrukciju.
Garantija ir attiecināma tikai uz Pircējiem, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).

Ja patērētājs neievēro kādu no ražotāja vai izplatītāja norādēm, tad tas zaudē iespēju izmantot atteikuma tiesības un/vai izvirzīt prasījumus saistībā ar Preču garantiju.
Piesakot ražotājam vai Sabiedrībai prasījumu par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
Patērētājam ir tiesības pieteikt prasījumu Sabiedrībai par Preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu sabiedrībai divu nedēļu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad patērētājs ir pieņēmis attiecīgo Preci.
Garantija nav attiecināma, ja Preces bojājumi radušies paša patērētāja vainas dēļ un/vai Precei ir dabisks nolietojums, un/vai Prece izmantota neparedzētiem mērķiem, un/vai Prece bojāta ārēju apstākļu iedarbības rezultātā, un/vai Prece ir neatbilstoši vai nepareizi uzglabāta.

 

Lietotās definīcijas:
Interneta veikals – Sabiedrības uzturēta interneta vietne www.mbheveikals.lv, kurā iespējams iegādāties Preces;
Noteikumi – šie Interneta veikala lietošanas noteikumi;
Pircējs –  juridiskā persona vai pilngadīga fiziskā persona, kas vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Preci(-es);
Preces – jebkuras preces, kas Interneta veikalā tiek piedāvātās un ko Pircējs var pasūtīt un iegādāties; 
Sabiedrība – SIA Mazo brāļu hospitālis, reģ. Nr. 50003315271, Kalnciema iela 19, Rīga, LV-1046